Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van erkend Diëtiste Kim Boon met maatschappelijke zetel te Sprietstraat 2, 8850 Ardooie. 

Contactgegevens

Diëtiste Kim Boon
info@kimboon.be
Gsm-nummer: +32 484 82 25 61
RIZIV-nummer: 5-64394-49-601
Ondernemingsnummer: 0798.240.516

Praktijkadres:
Stationsstraat 111
8850 Ardooie

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Kim Boon (hierna: diëtist).

De cliënt erkent deze algemene voorwaarden te kennen en gaat ermee akkoord zonder enig voorbehoud. Het maken van een afspraak impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden door de cliënt. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 – Afspraken

Het maken van afspraken met de diëtist kan telefonisch, via e-mail of via het online afsprakensysteem op onze website. 

De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn op de afspraak, indien de cliënt te laat is, kan de diëtist besluiten om de afspraak te verkorten of te annuleren.

De diëtist biedt consultaties aan op locatie of online, afhankelijk van de voorkeur en behoeften van de cliënt. Voor beide vormen van consultatie gelden dezelfde tarieven en afspraken. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat de gekozen vorm van consultatie geschikt is voor zijn/haar specifieke situatie en behoeften. Indien de cliënt twijfelt over de meest geschikte vorm van consultatie, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met de diëtist voor advies.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

De prijzen voor de diensten zijn vermeld op de website en worden up-to-date gehouden. Bij nieuwe cliënten zal de diëtist de tarieven voorafgaand aan de behandeling duidelijk en transparant communiceren. De tarieven zijn afhankelijk van de duur en intensiteit van de behandeling en worden gebaseerd op het aantal consulten en/of de benodigde tijd voor de behandeling.

De diëtist behoudt zich het recht om de tarieven aan te passen. Eventuele prijswijzigingen zullen tijdig worden gecommuniceerd, minimaal één maand voor de ingangsdatum van de nieuwe tarieven. Dit op de website als in de wachtruimte van de praktijk.

De cliënt dient de betaling direct na afloop van het consult te voldoen. De betaling kan contant of via QR-code worden voldaan. Voor online consultaties is betalen enkel mogelijk via QR-code. 

Artikel 4 – Annuleringen

Indien de cliënt verhinderd is om een geplande afspraak met de diëtist na te komen, dient hij/zij dit uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraak te melden aan de diëtist. Dit kan per e-mail, telefonisch of via de online agenda.

Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak of bij het niet verschijnen op de afspraak, is de diëtist gerechtigd de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk in geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld bij ziekte van de cliënt. In dat geval dient de cliënt een doktersbriefje te kunnen voorleggen. In andere situaties behoudt de diëtist zich echter het recht om te bepalen of er sprake is van overmacht

Bij het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder geldige reden behoudt de diëtist zich het recht om verdere afspraken te weigeren.

De diëtist behoudt zich het recht om afspraken te annuleren of te verplaatsen in geval van ziekte, persoonlijke omstandigheden of andere onverwachte situaties. In dat geval zal de diëtist zo snel mogelijk contact met je opnemen om de afspraak te verzetten. Het niet nakomen van een afspraak door de diëtist als gevolg van overmacht zal geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding voor de cliënt.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De diëtist zal zich inspannen om de cliënt zo goed mogelijk te adviseren en te begeleiden. Er is echter geen garantie dat de behandeling zal leiden tot het gewenste resultaat. Elke overeenkomst bevat voor de diëtist steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Het is belangrijk dat de cliënt correcte en volledige informatie verstrekt over zijn of haar gezondheid en leefstijl, zodat de diëtist een passend aanbod kan doen en de juiste adviezen kan geven.

De diëtist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel als gevolg van of gerelateerd aan de opvolging van adviezen die door de diëtist zijn verstrekt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de diëtist. De diëtist is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

De informatie op de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de diëtist niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig en actueel is. De diëtist is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en privacy

De diëtist zal de persoonlijke informatie van de cliënt verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren. De cliënt kan hiervoor contact opnemen met de diëtist.

De diëtist hecht veel waarde aan de privacy van de cliënt en zal daarom zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie en gegevens van de cliënt. De diëtist zal de persoonlijke informatie en gegevens van de cliënt alleen gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten en zal deze informatie niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten of wanneer de diëtist daartoe wettelijk verplicht is.

De diëtist neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de cliënt meegedeelde gegevens te waarborgen.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het beleid omtrent vertrouwelijkheid en privacy, kan de diëtist besluiten om de diensten niet aan te bieden.

Artikel 7 – Nietigheid en volledigheid

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de diëtist en de cliënt. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of ongeldige bepaling zal worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

De diëtist behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen op de website van de diëtist worden gepubliceerd. Door gebruik te maken van de diensten van de diëtist na de wijziging van de voorwaarden, geeft de cliënt aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Artikel 8 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.